Nhà nước bảo đảm cho công dân t...

Câu hỏi: Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử nhằm mục đích?

A. Bảo đảm thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

B. Bảo đảm thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm danh dự của công dân.

C. Bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế

D. Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án !!