Giá trị của

Câu hỏi: Giá trị của limx+3+nn-1  bằng

A. 1

B. 3

C. -1

D. -3