Khu Giải phóng Việt Bắc được ví nh...

Câu hỏi: Khu Giải phóng Việt Bắc được ví như

A. căn cứ địa của cách mạng cả nước. Nam độc lập.

B. trung tâm đầu não kháng chiến. 

C. thủ đô kháng chiến.

D. hình ảnh thu nhỏ của nước Việt