Nước ta cần phải chuyển dịch cơ cấ...

Câu hỏi: Nước ta cần phải chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp để

A. sử dụng triệt để nguồn lao động.

B. hạn chế các rủi ro do thiên tai gây ra.

C. giảm bớt nguồn vốn đầu tư cho công nghiệp.

D. thích nghi với tình hình chung và hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.