Ở nước ta, gió phơn Tây Nam hoạt đ...

Câu hỏi: Ở nước ta, gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh ở

A. đồng bằng Nam Bộ và các vùng đồi núi thấp ở Tây Nguyên.

B. trung du và miền núi Bắc Bộ và phần lớn đồng bằng Bắc Bộ.

C. bán bình nguyên Đông Nam Bộ và các tỉnh cực Nam Trung Bộ.

D. đồng bằng ven biển Trung Bô và phần nam của khu vực Tây Bắc.