Phát biểu nào sau đây là đúng? ...

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là đúng?     

 A. Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).

 B. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3

 C. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK

 D. Phân urê có công thức là (NH2)­2O