Cho các chất sau: Al, ZnO, CH...

Câu hỏi: Cho các chất sau: Al, ZnO, CH3COONH4, KHSO4, H2NCH2COOH, H2NCH2COONa, KHCO3, Pb(OH)2, ClH3NCH2COOH, HOOCCH2CH(NH2)COOH. Số chất có tính lưỡng tính là:

 A. 6

 B. 7

 C. 8

 D. 5