Số phức liên hợp của số phức z=-1+3i  là

Câu hỏi: Số phức liên hợp của số phức z=-1+3i  là

A.1-3i

B.1+3i

C.-1+3i

D.-1-3i