Cho n là số...

Câu hỏi: Cho n là số nguyên dương thỏa mãn Cn1 +Cn2 = 78. Số hạng không chứa x trong khai triển x +2x3n bằng

A. 3960

B. 220

C. 1760

D. 59136