Ở một loài động vật giao phố...

Câu hỏi: Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♀ AaBb DEdE x  ♂ AaBb Dede Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử thể ba (2n +1) với kiểu gen khác nhau?

A. 36

B. 48 

C. 84 

D. 24