Dãy nào sau đây gồm các ion tồn tại đồng thờ...

Câu hỏi: Dãy nào sau đây gồm các ion tồn tại đồng thời trong một dung dịch

 A. Ag+ , Fe3+, H+, Br-, NO3-, CO32-

 B. Ca2+, K+, Cu2+, OH- , Cl-

 C. Na+, NH4+, Al3+, SO42-, OH-, Cl-

 D. Na+, Mg2+, NH4+, Cl-; NO3-