Cho hình trụ có đáy là hai đường t...

Câu hỏi: Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm OO’, bán kính R và chiều cao là R2 . Trên hai đường tròn (O) và (O') lần lượt lấy hai điểm A B sao cho góc của hai đường thẳng OA  và OB bằng α không đổi. Tính AB theo R và α.

A. R1+ 4sin2α2

B. R+ 4sin2α2

C. R2+ 4sin2α

D. R1+ 4sin2α