Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 4-5, xác...

Câu hỏi: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 4-5, xác định các thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp với biển Đông

A. Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh

B. Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh

C. Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

D. Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh