Phản ứng hạt nhân sau:

Câu hỏi: Phản ứng hạt nhân sau:

A. 17,42MeV

B. 17,25MeV

C. 7,26MeV

D. 12,6MeV