Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA=2a, BC=a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và M là trung điểm của BC, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 600. Góc giữa SM và mặt phẳng đáy có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây:

A. 700

B. 800

C. 900

D. 600