Ở Đông Nam Á, một phần lãnh thổ của quốc gia...

Câu hỏi: Ở Đông Nam Á, một phần lãnh thổ của quốc gia nào dưới đây vẫn có mùa đông lạnh?

A. Phía bắc Phi-lip-pin.

B. Phía bắc của Lào. 

C. Phía bắc Mi-an-ma. 

D. Phía nam Việt Nam.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Chuyên đề - Địa lí khu vực và quốc gia !!