Cho đoạn mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn...

Câu hỏi: Cho đoạn mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Người tanhận thấy sau những khoảng thời gian t/2 như nhau thì năng lượng trong cuộn cảm và tụ điện lại bằng nhau. Chu kì dao động riêng của mạch là:

A.4t

B.2t

C.t/2

D. t/4