Cho hàm số  y= f( x) Đồ thị hàm số y= f’( x)...

Câu hỏi: Cho hàm số  y= f( x) Đồ thị hàm số y= f’( x)  như hình bên. Hỏi hàm số y= g(x) = f( x2)  đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. (-;-1)

B. (-1;+)

C. (-1; 0)

D. (0;1)