Hình hộp chữ nhật có ba kích thước...

Câu hỏi: Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 9.