Cho hàm số y= f( x)  có đạo hàm là hàm số f’...

Câu hỏi: Cho hàm số y= f( x)  có đạo hàm là hàm số f’(x)  trên R. Biết rằng hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số y= f(x)  nghịch biến trên khoảng nào?

A. (-3; -1) và (1; 3).

B. (-1; 1) và (3; 5).

C. .

D.  (- 5; -3) và (-1; 1).