Vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệ...

Câu hỏi: Vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là

A. Duyên hải Nam Trung Bộ. 

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đông Nam Bộ. 

D. Đồng bằng sông Cửu Long.