Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch dao...

Câu hỏi: Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch dao động là i = I0sin(ωt) thì biểu thức điện tích trên bản cực của tụ điện là q = q0cos(ωt +φ) với:

A.φ=0

B. φ=-π2

C. φ=π2  

D. φ=-π