Khối lăng trụ có chiều cao bằng 20...

Câu hỏi: Khối lăng trụ có chiều cao bằng 20 cm và diện tích đáy bằng 125 cm2 thì thể tích của nó bằng

A. 2500 cm2

B. 25003cm3

C. 2500cm3

D. 5000 cm3