Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, l...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, lưu vực sông có diện tích lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là

A. sông Cả

B. sông Chu

C. sông Gianh

D. sông Bến Hải