Chọn phát biểu đúng

Câu hỏi: Chọn phát biểu đúng. Biên độ dao động của con lắc lò xo không ảnh hưởng đến

A. gia tốc cực đại.

B. vận tốc cực đại.  

C. tần số dao động.  

D. động năng cực đại.