Cho phản ứng hạt nhân

Câu hỏi: Cho phản ứng hạt nhân

A. 15,017MeV

B. 17,498MeV

C. 21,076MeV

D. 200,025MeV