Cho chùm nơtron bắn phá đồng vị bền 

Câu hỏi: Cho chùm nơtron bắn phá đồng vị bền  ta thu được đồng vị phóng xạ . Đồng vị phóng xạ  có chu trì bán rã T = 2,5h

A. 3,125.10-12.

B. 6,25.10-12.

C. 2,5.10-11.

D. 1,25.10-11.