Phát biểu nào sau đây không...

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không chính xác về sản xuất công nghiệp ở nước ta

A. ngành luyện kim màu ở nước ta chỉ xuất hiện ở phía nam. 

B. công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có sự phân bố rộng rãi ở vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. 

C. ngành luyện kim đen có sự phân bố rộng hơn so với luyện kim màu. 

D. các điểm khai thác dầu và khí phân bố chủ yếu ở thềm lục địa phía nam.