Tính diện tích xung quanh một hình trụ có ch...

Câu hỏi: Tính diện tích xung quanh một hình trụ có chiều cao 20m, chu vi đáy bằng 5m.

A. 50 m2

B. 50π m2

C. 100π m2

D. 100 m2