lim 

Câu hỏi: lim (20202019)n bằng

A. 1

B. 0

C. +

D. 32