Điểm khác nhau cơ bản giữa Đại hội...

Câu hỏi: Điểm khác nhau cơ bản giữa Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) với đại hội lần thứ II (2-1951) là gì?

A. Bầu Ban chấp hành Trung ương mới.

B. Thông qua báo cáo chính trị. 

C. Xây dựng cơ sở vật chất cho Chủ nghĩa xã hội.

D. Thông qua nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.