Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn...

Câu hỏi: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức z=-4+5i có tọa độ là

A.(-4;5)

B.(-4;-5)

C.(4;-5)

D.(5;-4)