Khi nói về quá trình thoát hơi nước ở lá, ch...

Câu hỏi: Khi nói về quá trình thoát hơi nước ở lá, cho các phát biểu dưới đây:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4