Cho hàm số

Câu hỏi: Cho hàm số y=x+1x-3 có đồ thị là . Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Đồ thị (C) cắt đường tiệm cận ngang của nó tại một điểm

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (1;2)

C. Đồ thị (C) có 3 đường tiệm cận.

D. Hàm số có một điểm cực trị