Số nghiệm của phương trình

Câu hỏi: Số nghiệm của phương trình cos4x-cos2x+2sin6x=0 trên đoạn 0;2π 

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!