Cho khối nón có chiều cao bằng 24c...

Câu hỏi: Cho khối nón có chiều cao bằng 24cm, độ dài đường sinh bằng 26cm. Tính thể tích V của khối nón tương ứng

A. V = 800π cm3

B. V = 1600π cm3

C. V = 1600π3 cm3

D. V = 800π3 cm3