Xét khối tứ diện ABCD có cạnh

Câu hỏi: Xét khối tứ diện ABCD có cạnh AD = x  và các cạnh còn lại đều bằng a = 23 Tìm x để thể tích khối tứ diện ABCD đạt giá trị lớn nhất

A. x = 6

B. x = 14

C. x = 32

D. x = 23