Cho f'(x)=

Câu hỏi: Cho f'(x)=x(x-1)2(x+1)3, hỏi số điểm cực trị của hàm số y=f(x).

A.1

B. 2

C. 3

D. 4