Một mạch dao động lí tưởng gồm một tụ điện c...

Câu hỏi: Một mạch dao động lí tưởng gồm một tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L.Dòng điện qua mạch có phương trình i = 2.10-2 sin(2.106t) (A) (t tính bằng giây). Điện tích cực đại của tụ điện là

A. 

B.

C. 4.104(C)

D.  104(C)