Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặc trưng nhấ...

Câu hỏi: Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặc trưng nhất là

A. tần số.

B. màu sắc.

C. vận tốc truyền.

D. chiết suất lăng kính với ánh sáng đó.