Đốt cháy hết 0,2 mol hỗn hợp X gồm amin Y (C...

Câu hỏi: Đốt cháy hết 0,2 mol hỗn hợp X gồm amin Y (CnH2n + 3N) và amino axit Z (CmH2m+1O2N) cần dùng vừa đủ 0,45 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Số đồng phân cấu tạo của Z là:

A. 2  

B. 3   

C. 1   

D. 4