Âm nghe càng cao nếu

Câu hỏi: Âm nghe càng cao nếu

A Chu kì âm càng nhỏ.   

B Mức cường độ âm càng lớn.

C  Biên độ âm càng lớn.

D Cường độ âm càng lớn.