Điểm chung thể hiện mặt tiến bộ...

Câu hỏi: Điểm chung thể hiện mặt tiến bộ giữa Tuyên ngôn Độc lập (1776) của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1789) của nước Pháp là gì?

A. Đề cao quyền công dân và quyền con người

B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.

C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản

D. Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm