Ở một loài số nhiễm sắc thể có...

Câu hỏi: Ở một loài số nhiễm sắc thể có trong thể bốn khi tế bào đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là 52. Số nhóm gen liên kết của loài đó là

A. 26

B. 50

C. 24

D. 12