Ba số x, y, z theo thứ tự lập thành một cấp...

Câu hỏi: Ba số x, y, z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân có công bội q1. Đồng thời , các số x,2y,3z theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng có công sai khác 0. Khi đó công bội q bằng

A. -13

B. 3

C. 13

D. -3