Từ năm 1930 đến năm 1945, nhiều...

Câu hỏi: Từ năm 1930 đến năm 1945, nhiều thức mặt trận dân tộc thống nhất được thành lập, ngoại trừ

A. Hội Phản đế đồng minh Đông Dương

B. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.

C. Mặt trận Việt Minh

D. Mặt trận Liên Việt