Chiến thắng được coi là “Ấp Bắ...

Câu hỏi: Chiến thắng được coi là “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ, mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam là

A. Núi Thành (Quảng Nam).

B. Trà Bồng (Quảng Ngãi).

C. An Lão (Bình Đình).

D. Vạn Tường (Quảng Ngãi).