Tổng các nghiệm của phương trình cos4x+

Câu hỏi: Tổng các nghiệm của phương trình cos4x+12sin2x-1 = 0 trong khoảng -π;3π là:  

A. x = kπ

B. x = 2π

C. x = 3π

D. x = 3π2

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!