Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'

Câu hỏi: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Trên các cạnh AA'; BB'; CC' lần lượt lấy ba điểm M, N, P sao cho A'MAA'=13; B'NBB'=23; C'PCC'=12. Biết mặt phẳng (MNP) cắt cạnh DD' tại Q. Tính tỉ số D'QDD'.

A. 16

B. 13

C. 56

D. 23