Đặc điểm không đúng về ngàn...

Câu hỏi: Đặc điểm không đúng về ngành công nghiệp trọng điểm là

A. thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển.

B. sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên với quy mô lớn. 

C. mang lại hiệu quả cao, chiếm tỉ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp. 

D. có thế mạnh lâu dài cả về tự nhiên và kinh tế xã hội.